วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17/02/2013 เรื่อง "ชัยชนะเหนือการทดลอง"คำเทศนา เรื่อง “ชัยชนะเหนือการทดลอง”
มัทธิว 4: 1 – 14
โดย ครูศาสนา วีระเดช กันธิพันธิ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจไทย-เกาหลี ลำพูน
บทนำ
พี่น้องหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า วันพุธที่ผ่านมา เป็นวันพุธที่สำคัญวันหนึ่งของคริสเตียน เรียกว่า “วันพุธขี้เถ้า หรือพุธรับเถ้า” คริสตจักรของเราได้จัดการนมัสการพระเจ้าขึ้น มีหลายท่านที่ได้มาร่วม และรับพระพรร่วมกัน นอกจากนั้นผมได้ทำคูมือ หรือบทภาวนาธรรม “40 วันในพระคริสต์และเทศกาลอีสเตอร์ขึ้น เพื่อเตรียมใจเราเข้าสู่วันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นวันแห่งชัยชนะเหนือความตาย ในช่วงเวลา 40 วันนี้ เราเรียกว่าเทศกาลเข้าสู่ธรรม(มหาพรต) ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Lent”  และอีก 7 วันนับจาก 40 วัน เราเรียกว่าช่วงสัปดาห์สุดท้าย โดยวิธีการนับวันอีสเตอร์นั้นมีหลักการคือ เอาวันที่ 21 มีนาคม เป็นหลัก และให้ดูปฏิทินตามจันทรคติ โดยให้ถือว่าวันขึ้น 15 ค่ำ หลังวันที่ 21 มีนาคม  ตรงกับวันอะไรก็ตาม วันอาทิตย์หลังวันขึ้น 15 ค่ำจะเป็นวันอีสเตอร์เสมอ   เทศกาล เข้าสู่ธรรมนี้เริ่มต้นที่พุธขี้เถ้า (Ash Wednesday)  คือ วันแรกในเทศกาลเข้าสู่ธรรม ในปี ค.ศ. 2013 นี้ วันพุธขี้เถ้าตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ และนับจากวันนี้ไปเป็นระยะเวลา 40 วัน  ไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 24  มีนาคม 2013   เรียกวันอาทิตย์นี้ว่า  วันอาทิตย์ทางตาล(Palm Sunday) เป็นวันสุดท้ายของ 40 วัน และเริ่มเข้าสู่สัปดาห์สุดท้าย ซึ่งเราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  (Holy Week) เทศกาล เข้าสู่ธรรม หรือ 40 วันในพระคริสต์ เป็นช่วง เวลาที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้า ใคร่ครวญ ไตร่ตรองสำรวจตัวเอง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สำนึกในความผิดบาป กลับใจใหม่ และเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์อีกครั้ง ใน 40 วันนี้ เราจะอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า และกระทำตาม โดยใช้  5   ส. ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นพิเศษใน 5 สัปดาห์  ส่วนสัปดาห์ที่ 6  เป็นสัปดาห์แห่งการทนทุกข์  เพื่อเราจะร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต์ และเข้าใจในความรักอันประเสริฐของพระองค์ ส. สงบ  ส. สำรวม ส. สำรวจตน  ส. สารภาพบาป ส. สันติสุข
โดยในช่วง 40 วัน ข้อพระคัมภีร์ที่เรามักจะใช้ นอกจากที่ผมได้ทำคู่มือบทภาวนาขึ้นแล้ว คือ เราจะระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์ เช่น ฝนตก 40 วัน 40 คืน(น้ำท่วมโลก ปฐก.7:12) อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย 40 วัน 40 คืน (อพย.24:18) โยนาห์ประกาศที่เมืองนีนะเวห์ 40 วัน 40 คืน (ยนา.3:4) ฯลฯ ที่เกี่ยวกับเลข 40 ในพระวจะนะวันนี้ก็เช่นกันคือ พระเยซูคริสต์อดอาหารในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน 40 คืน (มธ.4:1-11) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมใช้ในการเทศนาในเช้าวันนี้ ในหัวข้อ “ชัยชนะเหนือการทดลอง” ..................... มี อยู่ 2 ประเด็นที่ผมจะนำมาแบ่งปันเพื่อเป็นพระพรแก่พี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นสัจะวาทะจากพระวจนะของพระเจ้าในอาทิตย์แรกของเทศกาลเข้าสู่ธรรม
เนื้อหา
ประการที่ 1 พระเยซูเจอการทดลอง เราทุกคนเจอการทดลอง
                ผมเชื่อแน่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่เจอการทดลอง หรือการล่อ การลวง สิ่งที่ทำให้ผมคิดแบบนี้คือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ก็ยังทรงถูกมารทดลง พระองค์เป็นพระเจ้าแท้ และมนุษย์แท้ ที่หนีการทดลองไม่ได้ ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เจอการทดลองในชีวิตของเรา การทดลองของแต่ละคนอาจจะเหมือนกัน หรือไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนล้วนเจอการทดลอง ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ มารได้ทดลองพระเยซูคริสต์ 3 อย่าง ซึ่งผมเห็นว่า 3 อย่างนี้ เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการทดลองนี้ด้วย คือ
1.1       ความอยาก หรือจุดอ่อนของเรา (มธ.4:2-3)
พระเยซูทรงอดอาหาร ไม่ได้กินอะไรในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน 40 คืน มาร มันเห็นจุดอ่อนและคิดว่า
สิ่งนี้มันจะสามารถชนะพระเยซูได้ มันจึงบอกให้พระเยซูคริสต์สั่งก้อนหินให้เป็นอาหาร ถามว่าพระเยซูสามารถทำได้หรือไม่ ด้วยฤทธิ์อำนาจ ด้วยความเป็นพระเจ้า พระองค์กระทำได้แน่นอน แต่พระองค์ไม่กระทำ เพราะพระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อการทดลอง หรือล่อลวงนั้น
                ในชีวิตของเราก็เช่นกัน เรามักจะถูกการทดลอง ในสิ่งที่เป็นความอยาก ความหิวกระหาย หรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเรา เพราะมารมันรู้ว่าเราต้องการอะไร อะไรคือจุดอ่อนของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกำจัดจุดอ่อนนั้น จะทำอย่างไรนั้นผมจะแนะนำในประการต่อไป แต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่เราทำตามคำของมารที่ทดลอง และล่อลวงเรานั้น เราก็ติดกับดักของมัน เป็นการนำมาซึ่งวิกฤติปัญหา และชีวิตที่ขาดซึ่งสันติสุข   
1.2       ความเชื่อมั่นศรัทธา (มธ.4:5-6)
หลักจากที่มารมันทดลองเรื่องของความอยาก ความหิว หรือจุดอ่อนของพระเยซูตามความคิดของ
มันไม่ได้ มารก็ทดลองในส่วนของจุดแข็ง นั่นคือ ความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า เราจะต้องระวังในการทดลองเรื่องนี้ โดยเฉพาะความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า การยืนหยัด มีความเชื่อที่ถูกต้อง ในที่นี้อาจะรวมไปถึงเรื่องของความอยากรู้อยากลอง หรือความมั่นใจในตัวเองก็เป็นได้
                ในความเชื่อศรัทธา เราอาจจะถูกทดลอง เช่น ท่านอธิษฐานนานแล้วไม่ได้รับคำตอบ ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ฉะนั้นลองไปติดตามพระอื่นๆดู (Ex. ยกตัวอย่างเรื่องโยบ ภรรยาบอกให้เลิกเชื่อพระเจ้า) การเชื่อในพระเจ้าแบบนี้เป็นการเชื่อผิดๆ ต้องเชื่อแบบนี้ถึงจะถูก หรือแม้กระทั่งมารมันอาจจะใส่ประสบการณ์ส่วนตัวแก่เราไม่ว่าจะเป็นนิมิต แอบแฝงว่านี่คือนิมิตจากรพระเจ้า แต่แท้จริงมาจากมาร พี่น้องจงจำไว้ว่านิมิตใดก็ตามที่มาจากพระเจ้าไม่ผิดจากพระคัมภีร์ หรือไม่สร้างความแตกแยก หรือมารอาจจะใสความเข้าใจในพระวจนะที่ผิดเพี้ยนแก่เรา เพราะมารต้องการดึงเราออกจากความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้า คือ การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แค่นี้ก็ได้รับพระคุณความรอดแล้ว
1.3       อำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ  (มธ.4:8-9)
เมื่อมารทดลองพระเยซูคริสต์ในจุดแข็งคือเรื่องความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ มารก็ทดลองพระ
เยซู โดยการนำพระเยซูคริสต์ ไปยังภูเขาอันสูงยิ่งนักและสำแดงราชอาณาจักร ความรุ่งเรืองในโลก ให้พระเยซูเห็น มันยื่นขอเสนอที่พิเศษสุดให้พระเยซู คือ หากท่านกราบนมัสการเรา ท่านจะได้สิ่งนี้ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ต่างจากพระเจ้าพระบิดาให้แก่พระองค์ คือ การมรณาที่กางเขนแล้วจะมนุษย์จะได้รับความรอดโดยทางพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับข้อเสนอจากมาร พระองค์ทรงไล่มารนั้นไป และพระองค์ทรงรักเรายอมตายแทนเราเพื่อชำระบาปของเรา ไถ่เราที่บนไม้กางเขน  
                หลายครั้งที่เรามักจะถูกการทดลองนี้ และเรามักจะล้มลง ในเรื่องของชื่อเสียง เกียรติยศ ความร่ำรวย ที่มาร หรือโลกหยิบยื่นให้โดยเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาเรา ที่เราจะมีชัยชนะต่อการทดลองนี้ และขออย่าให้การทดลองนี้เกิดขึ้นแก่เราจนเราไม่สามารถรับได้ แน่นอนเราจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะ เราสามารถมีชัยชนะได้เช่นกัน

ประการที่ 2 พระเยซูรับชัยชนะ เราสามารถมีชัยชนะต่อการทดลองได้
ถึงแม้จะมีการทดลองที่มากมาย จนบางครั้งโดยความเป็นมนุษย์ของเรา เราอาจจะไม่สามารถเผชิญด้วยตนเองได้ แต่เราสามารถมีชัยชนะต่อการทดลองได้เหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อมารที่มาผจญได้เช่นกัน โดยทำเหมือนดังที่พระองค์ทำ คือ
2.1 โดยพระวจนะ (มธ.4:4)
                พระเยซูคริสต์ใช้พระวจนะในการต่อสู่กับมาร และพระองค์สามารถมีชัยชนะต่อการทดลองได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนจะต้องรู้  เข้าใจ จดจำ ปฏิบัติ และใช้พระวจนะของพระเจ้าในการต่อสู้กับมาร ในการทดลองต่างๆให้ได้ ช่วง 40 วันนี้เป็นเทศกาลเข้าสู่ธรรม ขอพี่น้องนำตนเองเข้าติดสนิทอยู่กับพระเจ้าด้วยการใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ หากพี่น้องไม่ละเลยพระวจนะของพระเจ้า ผมเชื่อแน่นอนว่า เราทั้งหลายสามารถมีชัยชนะต่อการทดลองได้เหมือนดังที่พระองค์ทรงมีชัยชนะ จงจำไว้ว่า มารมันรู้พระคัมภีร์อย่างน้อย 3 ข้อ เราจะต้องรู้ให้มากกว่ามาร เราถึงจะชนะมารได้
2.2 โดยยืนยันความเชื่อวางใจพระเจ้า (มธ.4:7)
                พระเยซูคริสต์ได้ยืนยันความเชื่อในพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน” นั้นหมายถึงการยืนยันความเชื่อ หรือการยืนหยัดในการเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า หลายครั้งเราอาจจะถูกการทดลองเกี่ยวกับความเชื่อ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด เช่น การละทิ้งความเชื่อ การบิดเบือนความเชื่อ ขอพี่น้องที่จะยืนหยัดความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า หากมีลัทธิเทียมเท็จคำสอนเท็จมาสอนท่าน ท่านจงยืนยันหรือยืนหยัดให้เขาอย่างชัดเจน และมั่นใจว่าทุกวันนี้ท่านเชื่อในพระเยซู และการต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแค่นี้ท่านก็รอดแล้ว  
2.3 โดยไม่ให้โอกาสแก่มาร (มธ.4:10)
                พระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสคำที่รุนแรงแก่มารนั่นก็คือ “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น.....” มารไม่ใช่เพื่อนเรา แต่เป็นศัตรูของเราและของพระเจ้า เราต้องขับไล่มันเหมือนดังที่พระเยซูขับไล่ โดยพระนามพระเยซู และสิ่งที่สำคัญการไม่ให้โอกาสแก่มารคือการถวายเกียรตินมัสการพระเจ้า ปรนนิบัติพระองค์ ถ้าหากชีวิตของเราเต็มไปด้วยการสรรเสริญนมัสการ ถวายเกียรติและติดสนิทอยู่กับพระเจ้า มารจะไม่มีช่องและมีโอกาสที่จะทดลองเราได้

บทส่งท้าย
                พี่น้องที่รักเราทั้งหลายทุกคนต่างก็เผชิญการทดลอง บางคนเจอมาก บางคนเจอน้อย แต่ทุกคนเจอ ซึ่งด้วยวามเป็นมนุษย์เราอาจจะไม่สามารถสู้ต่อการทดลองนั้นได้ แต่โดยพระเจ้า เราสามารถมีชัยชนะต่อการทดลองได้  “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า(ฟป. 4:13) เราสามารถมีชัยชนะได้โดยการพึ่งพาพระเจ้า โดยพระวจนะของพระองค์ โดยการยืนหยัดเชื่อและไว้วางใจ โดยการไม่ให้โอกาสแก่มารคือการมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกๆท่าน ตอนนี้ท่านกำลังเจอการทดลองในเรื่องใด? และท่านจะมีชัยชนะต่อการทดลองนั้นได้หรือไม่? โดยพระนามพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีชัยชนะขอโปรดประทานชัยชนะนั้นแก่ท่านด้วยเช่นกัน อาเมน.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น